Duży koszt procesu wdrażania kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz wysoki stopień ryzyka dla tego typu przedsięwzięć wymusza uruchomienia szczegółowego planowania oraz skutecznych procedur kontrolnych. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka niepowodzenia długofalowych przedsięwzięć.

Najistotniejszym elementem produktów z obszaru planowania strategicznego jest określenie drogi migracji ze stanu aktualnego do docelowego. Planowanie strategiczne identyfikuje problemy oraz zagrożenia, a także wskazuje metody ich rozwiązania.

Due diligence

W ramach swojej działalności wykonujemy pełną ocenę działań obszaru IT w organizacji. Istotą due diligence jest określenie stanu faktycznego (technologicznego, finansowego i prawnego). Due diligence IT zakończone jest szczegółowym raportem opisującym:

 • aktualny stan faktyczny we wszystkich obszarach IT
 • wnioski i sugestie w sprawie utrzymania i rozwoju. Due diligence IT jest punktem wyjścia do planowania strategii informatyzacji

Audyt

Wyróżniamy 3 podstawowe zakresy prowadzenia audytu , przy czym każdy z nich może stanowić osobny element lub przedstawić sytuację organizacji całościowo:

 • audyt zarządzania przedsięwzięciem lub obszarem IT w organizacji, który polega na badaniu wszystkich działań związanych ze sposobem zarządzania
 • audyt techniczny – dokonanie oceny rozwiązań technicznych w odniesieniu do wymagań i spełniania oczekiwań
 • audyt specjalistyczny zawężający swój zakres tylko do aspektu np. audyt bezpieczeństwa, audyt zarządzania licencjami itp.

Strategia informatyzacji

Strategia informatyzacji to całościowe podejście do wykorzystania potencjału IT w organizacji. Proces podzielony jest na 5 etapów, które pozwalają na sprawne przejście od stanu aktualnego do docelowego:

 • definicja celów strategicznych organizacji
 • analiza strategii działań i celów operacyjnych
 • określenie optymalnych metod przeprowadzenia działań
 • koncepcja migracji
 • opracowanie modelu rozliczenia kosztów i controllingu finansowego
 • nadzór nad wdrożeniem zaakceptowanej przez firmę strategii informatyzacji

PM2

Celem podejścia PM2 (Project Managment Process Maturity Model) jest wsparcie organizacji oraz jej pracowników we wdrażaniu procesów, narzędzi i technik z obszaru zarządzania projektami. Stopień zaawansowania narzędzi z dziedziny PM2musi być adekwatny do zdolności organizacji, do ich wdrożenia i zaakceptowania. Zastosowanie rozwiązań zbyt zaawansowanych w stosunku do zdolności organizacji spowoduje ich odrzucenie, natomiast zbyt prostych nie przyniesie oczekiwanej wartości dodanej.

Strategia rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Istnieje opinia, że informacja jest często najcenniejszą wartością organizacji. Jednak sama informacja to za mało, ważna jest również umiejętność jej sprawnego wyszukania i odpowiedniego wykorzystania. Planując strategię rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy należy wziąć pod uwagę nie tylko dotarcie z przekazem, ale również przewidywanie jak zostanie wykorzystany i przez kogo.

Studium wykonalności

W dużej mierze sprawna realizacja przedsięwzięcia zależy od dokładności z jaką jest ono zaplanowane. Studium wykonalności służy do określenia czy dany projekt w ogóle jest realizowalny, jakich wymaga nakładów i czasu na jego wdrożenie. Studium wykonalności jest również niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki w ramach dużej części programów dofinansowywanych przez Unię Europejską.

Program funkcjonalno-użytkowy

Jest to jeden dokumentów tworzonych podczas planowania projektów współfinansowanych przez UE. Jego zakres obejmuje szczegółowy zakres projektu – od oczekiwanych funkcjonalności, aż do wskazanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń. Odpowiednie i profesjonalne przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwala już na etapie planowania uzyskać szczegółowy opis docelowego rozwiązania.

Strategia komunikacji wielokanałowej

Obecnie wszyscy zauważają, że social media to doskonały kanał komunikowania się z otoczeniem. Porównując media społecznościowe z tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) wartością dodaną przekazu jest możliwość prowadzenia dialogu w czasie rzeczywistym i szybka reakcja obu stron. Należy oczywiście pamiętać, że ilość informacji, która jest dostępna na tego typu portalach jest przytłaczająca. Nie sztuką jest zamieścić informacje, trzeba wiedzieć jak to zrobić skutecznie. Strategia komunikacji wielokanałowej to opracowanie pozwalające prawidłowo zaplanować i zrealizować dotarcie z komunikatami do właściwych odbiorców.

Strategia rozwoju kadr

Strategia rozwoju kadr jest ściśle związana z potrzebami firmy i zainicjowana przez plany strategiczne firmy. Określa kierunek, w jakim firma zmierza, środki, których potrzebuje, aby osiągnąć swoje cele, a także działania potrzebne do osiągnięcia tych celów

Strategia rozwoju kadr ukierunkowana jest na stały, trwający nieprzerwanie proces uaktualniania wiedzy fachowej, nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych oraz rozwijania posiadanych zdolności i kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników

Działania podejmowane w procesie obejmują określanie potrzeb szkoleniowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych firmy, przeprowadzanie ocen pracowników w aspekcie ich udziału w kierunkowych szkoleniach, planowanie i realizowanie programów szkoleniowych oraz monitorowanie ich efektów. W ramach funkcji rozwoju kadr realizowane są programy planowania karier zawodowych poprzez wyznaczanie ścieżek kariery dla pracowników.